خبر مهم !!!

مهندسین مشاور آبرفت پی آزند توانست حایز صلاحیت پایه 3 ژئوتکنیک از سازمان مدیریت و برناه ریزی کشور گردد.

Comments are closed.