آغاز طراحی های مهندسی برج تجاری پاسداران

پس از اتمام عملیات حفاری اکتشافی ، نمونه های اخذ شده به آزمایشگاه منتقل و آزمایشهای مورد نیاز مطابق با استاندارد انجام گردید.

نتایج حاصله در اختیار تیم طراحی قرار گرفته تا با استفاده از آنها بهینه ترین حالت طراحی های فونداسیون و سازه ای را آغاز نمایند.

Comments are closed.