اتمام عملیات صحرایی تصفیه خانه گلبهار مشهد

به جهت نیاز کارفرما به اطلاعات زیر سطحی محل احداث تصفیه خانه عظیم شهر گلبهار ، این مهندس مشاور اقدام به انجام مطالعات ژئوتکنیک مربوطه با توجه به خواسته های کارفرمای محترم نموده است.

Comments are closed.