اتمام پروژه کنترل عملیات خاکی کارخانه افزون روان

خدمات ارائه شده در این پروژه شامل استقرار آزمایشگاه محلی جهت انجام آزمایشات صحرایی تراکم خاک بوده است.

Comments are closed.