نیروهای متخصص

تعیین خط مشی و چشم انداز شرکت و همچنین دقیق اجرای آنها توسط هییت مدیره فارع التحصیل از بهترین دانشگاههای کشور.