چشم انداز و ماموریت

تبیین اهداف و ترسیم افق هر حرکتی نمایانگر قابلیت و جدیت آن خواهد بود. شرکت آبرفت پی آژند شروع خود را با بنیان دانشی آغاز کرده و توسعه دانشی در تمام زمینه های ژئوتکنیک را در برنامه خود دارد. ارائه خدمات ژئوتکنیکی از قبیل مطالعات ساختگاهی، آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی مکانیک سنگ و خاک، مطالعات زمین شناسی و آبهای زیرزمینی و بهسازی زمین در برنامه کار اولیه این شرکت قرار دارد. ارائه طرح و تامین دستگاههای خاص آزمایشگاهی با ویژگیهای منحصر به فرد بر حسب نیازهای موردی از جمله خدماتی است که این شرکت شروع به ارائه و بسط آن نموده است.