تجهیزات

تجهیزات شناساییهای ژئوتکنیکی در خشکی

 • دستگاه حفاری XY-1
 • دستگاه حفاری   D750
 • تجهیزات و ماشین آلات تزریقات تحکیمی
 • پمپ آب 220 ليتری و 140 لیتری، 6 دستگاه
 • لوازم و تجهيزات حفاری شامل سيستم های متريک و وايرلاين متناسب با دستگاه های حفاری

تجهیزات آزمایشهای برجا

 • تجهیزات آزمایش برش برجا خاک و سنگ
 • تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه
 • تجهیزات آزمایش پرسیومتری
 • آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT)
 • آزمایش نفوذ پذیری ( لوفران – لوژون)
 • آزمایش نفوذ مخروط هلندی (CPT)

تجهیزات آزمایشهای آزمایشگاهی

 • آزمایش‌های ایندکس مکانیک خاک و سنگ
 • آزمایشهای مکانیک خاک پیشرفته

 

لیست تجهیزات آزمایشگاهی

ردیف

شرح وسایل تعداد ردیف شرح وسایل تعداد
1 ترازو با دقت های متفاوت 4 12 دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی 1
2 برش مستقیم تا 10*10 1 13 دستگاه سی بی آر(صحرایی و آزمایشگاهی) 2
3 سه محوری 1 14 دستگاه گاساگراند 3
4 پاکت پنترومتر 1 15 دستگاه گرم خانه 3
5 پوینت لود 1 16 سری کامل الک 1
6 تراکم 2 17 وسایل ارزش شنی 1
7 تعیین مقاومت فشاری سنگ 1 18 وسایل بارگذاری صفحه ای 2
8 تک محوری 1 19 وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملی 3
9 توروین دستی 1 20 وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات بتنی 1
10 چکش اشمیت 1 21 وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات خاکی 1
11 دستگاه تحکیم 7 22 وسایل هیدرومتری(شامل حداقل 6 مزور هیدرومتری) 1