تبریک!! تبریک!!! اخذ صلاحیت پایه 3 مشاور ژئوتکنیک

پس از ارائه الزامات مربوطه و طی شدن مراحل صحت سنجی ، این مهندس مشاور موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت مشاور در رشته ژئوتکنیک پایه 3 گردید.