پایدار سازی گود

طراحی و اجرای پایدار سازی گود

(شمع درجا، نیلینگ، آنکراژ و…)